Etta Vinik: “Norina nu se teme să facă acel salt uriaș în necunoscut.” (RO & EN)

Familia Vinik

ACADEMIC: Medicină Podiatrică și Neuropatie Diabetică

"Norina Gâvan este recunoscută ca o femeie de afaceri de mare succes și, de fapt, în 2015 a aderat în Asociația Femeilor de Afaceri din Cluj, România (AFA), unde este un membru apreciat. De asemenea, este recunoscută ca om de știință în domeniile medicinii de podiatrie și neuropatie diabetică. Ea a publicat 17 articole medicale axate, în principal, pe neuropatia diabetică și problemele piciorului în reviste de specialitate și un capitol de carte în “The Foot in Diabetes”. Dedicarea ei pentru afecțiunile piciorului în diabet și studiile ulterioare au dus la o listă lungă de recunoaștere și apartenență la organizații profesionale naționale și internaționale încă din 2002.

Norina a susținut numeroase prezentări și postere la conferințe naționale și internaționale, axate pe observațiile sale ca om de știință că România a fost copleșită de un număr imens de cazuri de diabet, iar un număr mare de oameni suferă de complicațiile asociate, în special neuropatia diabetică, ceea ce duce la ulcerații ale piciorului și amputații.

Un puternic simț al scopului a determinat-o să exploreze neuropatia nediagnosticată la pacienții cu diabet și să încerce să descopere barierele din sistemul de educație și asistență medicală pentru diabet din România, care împiedicau diagnosticul timpuriu de neuropatie diabetică, ceea ce ar fi putut preveni ulcerațiile piciorului și amputațiile.

În acest sens, a organizat un studiu multinațional de cercetare în România în 26 de clinici pentru a detecta neuropatia nediagnosticată într-un sondaj realizat la 25.000 de pacienți români cu diabet. Un studiu de neuropatie de această amploare nu a fost niciodată realizat până acum. Acesta a fost un prim studiu de acest fel și un exemplu al faptului că Norina este un pionier. Studiul inovator a fost publicat în 2015 în jurnalul Diabetes Complications ca "Detectarea neuropatiei nediagnosticate și evaluarea impactului acesteia asupra calității vieții: un sondaj efectuat pe 25.000 de pacienți români cu diabet."

VIZIONAR ȘI INOVATOR:

Spiritul de pionierat al Norinei a făcut un pas mai departe în acest mare studiu unic, folosind clinici ce tratau pacienții cu diabet. Aceasta a implementat un chestionar privind calitatea vieții Norfolk QOL-DN (conceput inițial pentru a surprinde simptomele neuropatiei în setări clinice) ca instrument de screening pentru neuropatia din acest studiu. Nimeni nu făcuse acest lucru înainte. Încă o dată, s-a arătat ca o vizionară și inovatoare, nu se teme să facă acel salt uriaș în necunoscut. Acest eșantion din studiu a furnizat materiale pentru studii suplimentare, care utilizează chestionarul de calitate al vieții Norfolk QOL-DN pentru a se concentra asupra epidemiologiei ulcerelor piciorului diabetic și amputațiilor din România.

În 2002, Norina a inițiat NeuRODiab în România și a achiziționat drepturile de autor. Din nou, a arătat perspectivă și a reușit ca un inovator de mare succes, cu o abilitate enormă de a implementa proiecte. Este multi-talentată și și-a arătat abilitatea și expertiza în diverse realizări.

În plus, este un mentor inspirațional pentru mulți studenți și semeni, cât și un model pentru femeile din mediul de afaceri și știință. Energia și vitalitatea ei sunt legendare, iar recunoașterea ei în domeniul podiatriei și al neuropatiei diabetice i-a permis să atragă oameni de știință și medici de renume mondial la conferințele medicale deosebite pe care le-a organizat în România și în străinătate."

Etta Vinik

 

English version below:

ACADEMIA: PODIATRIC MEDICINE and DIABETIC NEUROPATHY:

"Norina Gavan is acclaimed as a highly successful businesswoman and, in fact, in 2015 was acknowledged as an esteemed member of the Association of Successful Business Women in Cluj, Romania (AFA). She is also recognized as an academic scientist in the fields of podiatric medicine and diabetic neuropathy. She has published seventeen medical articles mainly focused on diabetic neuropathy and foot problems in peer-reviewed journals and a book chapter in “The Foot in Diabetes”. Her dedication to the foot problem in diabetes and subsequent studies resulted in a long list of national and international recognition and memberships since 2002.

Norina has many invited presentations and posters at national and international conferences focused on her observations as a scientist that Romania was overwhelmed with a huge proportion of diabetes, with large numbers of people suffering its complications, particularly diabetic neuropathy leading to foot ulcers and amputations.

It was her strong sense of purpose that motivated her to explore undetected neuropathy in patients with diabetes and to attempt to discover the barriers in the diabetes education and healthcare system in Romania that were hampering early neuropathy diagnosis, which could have prevented foot ulcers and amputations.  

To this end, she organized a multinational research study in Romania in 26 clinical sites to detect undisclosed neuropathy in a survey of 25,000 Romanian patients with diabetes. A neuropathy study of this magnitude had never been accomplished before. This was a first and an example of Norina as a pioneer. The innovative study was published in Diabetes Complications in 2015 as “Detection of undisclosed neuropathy and assessment of its impact on quality of life: a survey in 25,000 Romanian patients with diabetes.”

VISIONARY AND INNOVATOR:

Norina’s pioneering spirit took her one step further in this large unique study using diabetic clinics for the study population. She implemented a quality of life questionnaire Norfolk QOL-DN (designed originally to capture neuropathy symptoms in clinical settings) as a screening tool for the large neuropathy in this study. No one had done this before. Once again, she showed herself as a visionary and innovator, not afraid to take that giant leap into unknown. This study population provided material for further studies using the quality of life questionnaire Norfolk QOL-DN to focus on the epidemiology of diabetic foot ulcers and amputations in Romania.

In 2002, Norina initiated the NeuRODiab in Romania and copyrighted the project. Again, she displayed foresight and succeeded as a highly successful innovator with enormous skill to implement projects.

She is multi-talented and has shown her ability and expertise in many different successful accomplishments.

In addition, she is a stimulating mentor to many students and fellows and a role model to women in business and science. Her energy and vitality are legendary, and her recognition in the field of podiatry and diabetic neuropathy has enabled her to attract world renowned scientists and physicians to the outstanding medical conferences she has organized in Romania and abroad."

 

Despre Etta si Aaron Vinik:

Etta Vinik, Director Adjunct al Departamentului de Educație din cadrul Școlii de Medicină a Universității Virginia de Est, împreună cu soțul dânsei, Dr. Aaron Vinik, Directorul de Cercetare al Unității de Neuroendocrinologie din cadrul centrului de diabet al aceleași instituții. Mai mult, Dr. Aaron Vinik este membru de onoare al Societății de Neuropatie Diabetică (Neurodiab). 

Link profil ResearchGate (Etta Vinik)

Link profil ResearchGate (Dr. Aaron Vinik)

  • Share this post!

Norina Gâvan

Spirit - Atitudine - Implicare